ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่องเพื่อทราบ เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง เพื่อพิจาณา เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 และจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด


ข้ามไปยังทูลบาร์