ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ITA เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ในส่วนที่เกิดปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมมีมาตรการให้รางวัลและการลงโทษตามบทบาท

ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ITA เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ในส่วนที่เกิดปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมมีมาตรการให้รางวัลและการลงโทษตามบทบาท


ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ITA

ข้ามไปยังทูลบาร์