ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ITA เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ในส่วนที่เกิดปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมมีมาตรการให้รางวัลและการลงโทษตามบทบาท

ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ITA เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ในส่วนที่เกิดปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมมีมาตรการให้รางวัลและการลงโทษตามบทบาท


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/04/ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด-ITA.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์