ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เพื่อซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฏหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในก่ารทำงาน การปฏิบัติงาน และมอบประกาศเกียรติคุณ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาที่ให้บริการประชาชนดีเด่นและมีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563


ข้ามไปยังทูลบาร์