ประชุมประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 21 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรียยกประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประชุมประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 21 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประชุมซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงาน การปฏิบัติงาน และอื่นๆ


ข้ามไปยังทูลบาร์