ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่องการซักซ้อม ชี้แจงระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงาน การปฏิบัติงาน


ข้ามไปยังทูลบาร์