ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การมอบประกาศเกียรติคุณ พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้บริการประชาชนดีเด่นและมีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  ได้แก่ 1.นางสาวเยาวมาลย์ ไชยแสง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2.นายไชยวุฒิ โมทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3.นางสาวมยุรี พระสุรัตน์  ผู้ดูแลเด็ก

ข้ามไปยังทูลบาร์