ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อ ซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฏหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงาน การปฏิบัติงาน

ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อ ซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฏหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงาน การปฏิบัติงาน


ข้ามไปยังทูลบาร์