ประชุมประจำเดือน กันยายน 2563

ประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่องการซักซ้อม ชี้แจงระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงาน การปฏิบัติงาน


ข้ามไปยังทูลบาร์