ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกองทุนสุขภาพตำบลดอนเมย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกองทุนสุขภาพตำบลดอนเมย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง รายงานสถานะทางการเงินกองทุน (LTC)   เพื่อพิจารณา เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลดอนเมย เพื่อให้เข้าร่วมจัดบริการและมีสิทธิขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวๆ


ข้ามไปยังทูลบาร์