ประชุมคณะทำงานฝ่ายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตำบลดอนเมย

ประชุมคณะทำงานฝ่ายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตำบลดอนเมย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางมาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่ เพื่อพิจารณา การดำเนินการจัดหาหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับจากให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนเมย เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ข้ามไปยังทูลบาร์