ประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนเมย เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานของกองทุน ประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปีงบประมาณ 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์