ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยกรณีเกิดอัคคีภัยเพื่อช่วยหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย        กรณีเกิดอัคคีภัย เพื่อช่วยหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560


ข้ามไปยังทูลบาร์