ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เวลา 13.00 น. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดทำโครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและประกอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เวลา 13.00 น. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)


ข้ามไปยังทูลบาร์