ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ในการซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ในการซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์