ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนเมยดำเนินงานของกองทุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนเมย ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 และการจัดแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนเมยดำเนินงานของกองทุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนเมย ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 และการจัดแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์