ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์