ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม  2564

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่องพิจารณา 

1.พิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย

2.พิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาด

3.พิจารณาการช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19


ข้ามไปยังทูลบาร์