ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อชับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนและอนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนประจำปี 2564


ข้ามไปยังทูลบาร์