ประชุมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ประชุมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยพร้อมคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้ามไปยังทูลบาร์