ประชาสัมพันธ์ *-* ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50V – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ประชาสัมพันธ์ *-* ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                           เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50V – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ข้ามไปยังทูลบาร์