ประชาสัมพันธ์ ตารางแผนการดำเนินงานออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2566

” ประชาสัมพันธ์ ”
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จะออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ 2566
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2566
ตารางแผนการดำเนินงานออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ข้ามไปยังทูลบาร์