ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สแกน QR Cord ไทยชนะก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สแกน QR Cord ไทยชนะก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์