* ประชาสัมพันธ์ * กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและกิจกรรม Big Cleaning Day. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลดอนเมย ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566

** ประชาสัมพันธ์ **  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและกิจกรรม Big Cleaning Day. ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลดอนเมย ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์