ประชาสัมพันธ์ การบริการงานทะเบียนและบัตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำปลีก และสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายม

ประชาสัมพันธ์ การบริการงานทะเบียนและบัตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการรับบริการงานทะเบียนและบัตร ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำปลีก และสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายม จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ชะลอการติดต่อรับบริการงานทะเบียนทุกประเภท ถ้าไม่มีเหตุต้องใช้เอกสารเร่งด่วน *-* ยกเว้น การแจ้งเกิด แจ้งตาย และแจ้งย้ายเข้า (กรณีมีใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ท.ร.6)) ซึ่งจะต้องแจ้งภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกท่าน …….ขอบคุณคะ…………..

ข้ามไปยังทูลบาร์