ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการด้านอาหารในพื้นที่ประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการด้านอาหารในพื้นที่ประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)


ขั้นตอนการประเมินตนเองตามมาตรการ COVID-Free Setting

ข้ามไปยังทูลบาร์