ประชาสัมพันธ์รับยื่นแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น.-12:00น.

ประชาสัมพันธ์รับยื่นแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น.-12:00น.  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดไดที่ โครงการออกบริการรับยื่นแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข้ามไปยังทูลบาร์