ประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

ประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/02/รายงานสารเคมีรวมเล่ม-ส่งพิมพ์-ฉบับที่1-1.pdf

https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/02/รายงานสารเคมีรวมเล่ม-ส่งพิมพ์-ฉบับที่2-1.pdf

https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/02/ใบแทรกหน้า71.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์