ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการรณรงค์ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการรณรงค์ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. บ้านก่อ หมู่ที่ 2 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 2

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 4

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. บ้านหนองดอนเมย หมู่ที่ 1 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. บ้านหนองดอนเมย หมู่ที่ 5 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 5

ข้ามไปยังทูลบาร์