ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ ,ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๖๒ ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ และมารับเบี้ยยังชีพฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ตามสถานที่และเวลา ดังต่อไปนี้
๑. บ้านดอนเมย หมู่ ๑,๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.         ณ ศาลาวัดบ้านดอนเมย
๒. บ้านหนองปลิง หมู่ ๓,๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.     ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองปลิง
๓. บ้านก่อ หมู่ ๒ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.     ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านก่อ

ข้ามไปยังทูลบาร์