ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล พนักงานส่วนตำบล 2566
ข้ามไปยังทูลบาร์