ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง สังกักองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565 และให้เปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 มีนาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง สังกักองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565 และให้เปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ …

ข้ามไปยังทูลบาร์