ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตและความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปี 2565
ของนายเกรียงไกร วิริยะกูลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2565 ของนายเกรียงไกร วิริยะกูล ประธานสภา

ข้ามไปยังทูลบาร์