ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ประจำปีงบประมาณ  2565

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารราชการ ประจำปี 2565

นายสายนต์ มีดี นายก อบต.ดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์