ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ครั้งที่ 3 )


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 – 3

ข้ามไปยังทูลบาร์