ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล(สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่อง พนักงานส่วนตำบลสำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลการประเมิน ครั้งที่ 1

ข้ามไปยังทูลบาร์