ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่งตามภารกิจ ประจำปีงบปีะมาณ 2563 จำนวน 2 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่งตามภารกิจ

ประจำปีงบปีะมาณ 2563 จำนวน 2 อัตรา


1. ตำแหน่ง   พนักงานจ้างตามภารกิจ

    ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง  จำนวน  1  ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง   พนักงานจ้างตามภารกิจ

    ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)   จำนวน  1  ตำแหน่ง

*-* ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 6 – 18 กุมภาพันธ์  2563   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย       ( รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/01/CCF28012563.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์