ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง(สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง(สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/04/หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ-พนักงานจ้าง-การประเมิน-ครั้งที่-1.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์