ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง(สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง(สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง การประเมิน ครั้งที่ 1

ข้ามไปยังทูลบาร์