ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งที่มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา  จำนวนครั้งที่มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/04/การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์