ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งที่มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา  จำนวนครั้งที่มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ข้ามไปยังทูลบาร์