ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข ) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข ) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ข้ามไปยังทูลบาร์