ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( สายทางบ้านดอนเมย หมุ๋ที่ 5 – บ้านหนองแคนหมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์
ปิดผิว Aaphaltic Concrete
สายทางบ้านดอนเมย หมุ๋ที่ 5 – บ้านหนองแคนหมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2


สายทางบ้านดอนเมย หมุ๋ที่ 5 – บ้านหนองแคนหมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2

ข้ามไปยังทูลบาร์