ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายกมล ไชยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 บริเวณบ้าน นายกมล  ไชยมงคล ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 136,-บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/05/7.จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย-บ้านดอนเมย-หมู่ที่-1-บริเวณบ้าน-นายกมล-ไชยมงคล.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์