ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายกมล ไชยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 บริเวณบ้าน นายกมล  ไชยมงคล ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 136,-บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


7.จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 บริเวณบ้าน นายกมล ไชยมงคล

ข้ามไปยังทูลบาร์