ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 ช่วงบ้านนายนิรักษ์ เหมือนเหลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 ช่วงบ้าน นายนิรักษ์ เหมือนเหลา ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 148,-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/05/6.จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย-บ้านดอนเมย-หมู่ที่-5-นายนิรักษ์-เหมือนเหล.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์