ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 ช่วงบ้านนายนิรักษ์ เหมือนเหลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 ช่วงบ้าน นายนิรักษ์ เหมือนเหลา ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 148,-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


6.จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 นายนิรักษ์ เหมือนเหล

ข้ามไปยังทูลบาร์