ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางประนอม ชินมาตย์ ถึงบ้านนางหวาด แซ่คู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 บริเวณ บ้านนางประนอม ชินมาตย์ ถึงบ้านนางหวาด แซ่คู ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 206,-บาท(สองแสนหกพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/05/5.จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย-บ้านดอนเมย-หมู่ที่-5-นางประนอม-ถึงบ้านนางหวาด.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์