ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางประนอม ชินมาตย์ ถึงบ้านนางหวาด แซ่คู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 บริเวณ บ้านนางประนอม ชินมาตย์ ถึงบ้านนางหวาด แซ่คู ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 206,-บาท(สองแสนหกพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


5.จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 นางประนอม ถึงบ้านนางหวาด

ข้ามไปยังทูลบาร์