ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 จากหน้าบ้าน นางสาววิพงษ์ ไพโรจน์ ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 จากหน้าบ้าน นางสาววิพงษ์ ไพโรจน์ ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 477,-บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4.จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 นางสาววิพงษ์ ไพโรจน์ ถึง รพ.สต

ข้ามไปยังทูลบาร์