ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 จากหน้าบ้าน นางสาววิพงษ์ ไพโรจน์ ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 จากหน้าบ้าน นางสาววิพงษ์ ไพโรจน์ ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 477,-บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/05/4.จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย-บ้านดอนเมย-หมู่ที่-5-นางสาววิพงษ์-ไพโรจน์-ถึง-รพ.สต.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์