ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 บริเวณ นายคำเผ่า อุทธจันทร์ ถึงบ้านนายสมาน ทองปาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 บริเวณ นายคำเผ่า อุทธจันทร์ ถึงบ้านนายสมาน ทองปาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 172,-บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


2.จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 บริเวณนายคำเผ่า-บ้านนายสมาน

ข้ามไปยังทูลบาร์