ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 ช่วงบ้านนายเฉลิม – บ้านนายสุดใจ พงษ์พันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 ช่วงบ้านนายเฉลิม – บ้านนายสุดใจ พงษ์พันธ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 161,000.-บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/05/1.จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย-บ้านดอนเมย-หมู่ที่-1-นายเฉลิม-–-บ้านนายสุดใจ.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์