ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 ช่วงบ้านนายเฉลิม – บ้านนายสุดใจ พงษ์พันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 ช่วงบ้านนายเฉลิม – บ้านนายสุดใจ พงษ์พันธ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 161,000.-บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


1.จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 นายเฉลิม – บ้านนายสุดใจ

ข้ามไปยังทูลบาร์