ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
** การสรรหาและเลือกสรร ( หมวด 4 )
** การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ( หมวด 5 )
** หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ( หมวด 6,7 )

ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ข้ามไปยังทูลบาร์