ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น


ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท.

ข้ามไปยังทูลบาร์