ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน

ข้ามไปยังทูลบาร์