นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ทำข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ทำข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ตำบลดอนเมย เรื่องทดสอบคุณภาพน้ำประปาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างง่ายด้วยชุดทอสอบ และทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้มอบชุดทดสอบน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป


ข้ามไปยังทูลบาร์